Hyödynnä kotitalousvähennystä

Mikä on kotitalousvähennys?

Koto­na tai vapaa-ajan asun­nol­la tee­te­tys­tä työs­tä voi saa­da koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä jopa 2 250 euroa hen­ki­löä koh­den. Samas­sa talou­des­sa asu­van paris­kun­nan saa­ma koti­ta­lous­vä­hen­nys on täl­löin jopa 4 500 euroa. Koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä pitää hakea itse. Verot­ta­ja tekee vähen­nyk­sen suo­raan veros­ta ja työn teet­tä­jä saa hyö­dyn suo­raan veronpalautuksena.

Mistä kaikesta kotitalousvähennystä saa?

Koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa kodin tai vapaa-ajan asun­non kun­nos­sa­pi­to- ja perusparannustöistä.

Kuinka paljon kotitalousvähennystä saa?

Koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa vain työn osuu­des­ta, ei mate­ri­aa­leis­ta. Vähen­nys on 50 % teh­dyn työn osuu­des­ta, jos työn on teh­nyt ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin mer­kit­ty yritys.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen enim­mäis­mää­rä on vuo­des­sa 2 250 euroa hen­ki­löä koh­den. Vähen­nyk­seen liit­tyy vuo­tui­nen 100 euron omavastuuosuus.

Koti­ta­lous­vä­hen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, joten puo­li­sot voi­vat saa­da yhteen­sä 4 500 euron vähen­nyk­sen. Puo­li­soil­le vähen­nys myön­ne­tään siten, kuin he ovat sitä vero­tuk­ses­sa pyytäneet.

 Lue lisää koti­ta­lous­vä­hen­nyk­ses­tä Vero­hal­lin­non ohjeistuksesta.

Onko sinun kotisi salaojajärjestelmät remontin tarpeessa? Ota yhteyttä, niin kartoitamme remontin tarpeen puolestasi veloituksetta.

Tilaa ilmai­nen kartoitus!