Restasal Oy

Parem­pia kote­ja salao­ja kerrallaan

Salaojaremontit Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla

Res­ta­sal Oy on Var­si­nais-Suo­men ja Uuden­maan alu­eel­la toi­mi­va, nuo­re­kas poh­ja- ja sade­ve­sia­lan ammat­ti­lai­nen. Pal­ve­lem­me yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kai­ta oma­ko­ti­ta­lo­jen ja talo­yh­tiöi­den salao­ja­re­mon­teis­sa vank­ku­mat­to­mal­la ammat­ti­tai­dol­la ja kym­me­nen vuo­den koke­muk­sel­la. Toteu­tam­me mie­lel­läm­me kai­ken kokoi­sia koh­tei­ta, joten oli­pa sinul­la edes­sä­si pie­nem­pi tai suu­rem­pi pro­jek­ti, ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja pyy­dä mei­dät avuksesi.

Tarjouspyyntölomake


  Var­si­nais-Suo­miUusi­maa

  Salaojaremonttien edelläkävijä

  Res­ta­sal Oy on salao­ja­re­mont­tien edel­lä­kä­vi­jä. Pyrim­me löy­tä­mään jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me kus­tan­nus­te­hok­kaim­man ja par­haim­man mah­dol­li­sen rat­kai­sun salao­ji­tuk­seen ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mään, laa­dus­ta tin­ki­mät­tä. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys on meil­le ykkös­asia ja sik­si toteu­tam­me salao­ja­re­mon­tin aina sovi­tus­ta aika­tau­lus­ta kiin­ni pitäen. Panos­tam­me hyvän­tuu­li­seen asia­kas­pal­ve­luun, ja yhteis­työ kans­sam­me onkin help­poa ja jous­ta­vaa. Meil­lä työt teh­dään hymys­sä suin!

  Muista hyödyntää kotitalousvähennys!

  Pyydä tarjous taloyhtiön salaojaremontista

  Pyydä tarjous omakotitalon salaojaremontista

  Tiedätkö, milloin salaojaremontti tulisi teettää?