Restasal Oy

Parem­pia kote­ja salao­ja kerrallaan

Salaojaremonttien erikoisasiantuntija

Res­ta­sal on Turun alu­eel­la toi­mi­va salao­ja­re­mont­tei­hin kes­kit­ty­nyt yri­tys. Me tar­joam­me kus­tan­nus­te­hok­kaim­mat ja par­haat rat­kai­sut salao­ji­tuk­seen ja sade­ve­si­jär­jes­tel­miin. Pal­ve­lem­me yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kai­ta vuo­si­kym­me­nien kokemuksella.

Oma­ko­ti­ta­lon katol­ta valuu alas lähes 100 000 lit­raa vet­tä vuo­des­sa, ja sade­ve­si­jär­jes­tel­män teh­tä­vä­nä on ohja­ta nämä sade- ja sula­mis­ve­det pois katol­ta ja raken­nuk­sen perus­tuk­sis­ta. Huo­nos­ti toi­mi­va tai tuk­keu­tu­nut salao­ja­jär­jes­tel­mä ja vää­rin ohja­tut sade­ve­det ovat var­sin ylei­nen ongel­ma eten­kin van­hem­mis­sa talo­yh­tiöis­sä ja kiin­teis­töis­sä. Tyy­pil­li­siä salao­ja­re­mont­ti­koh­tei­ta ovat täl­lä het­kel­lä rin­ta­ma­mies­ta­lo sekä ennen 1990-lukua raken­ne­tut talo­yh­tiöt ja omakotitalot.

Pyy­dä mei­dät ilmai­sel­le koti­käyn­nil­le soit­ta­mal­la nume­roon 020 733 2000. Sel­vi­täm­me raken­nuk­sen ja ton­tin salao­jien ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mien tämän­het­ki­sen kun­non, kor­jaus­tar­peet, aika­tau­lu- ja kus­tan­nusar­vion. Toi­si­naan sel­vi­ää, ettei salao­ja­re­mont­ti ole vie­lä ajankohtainen.

Näin sairas talo oirehtii

Kun salao­ja­jär­jes­tel­mä ei ole kun­nos­sa oirei­ta ongel­mis­ta ovat esi­mer­kik­si raken­nuk­sen sok­ke­lin hil­sei­ly ja hal­kei­lu. Tunk­kai­sen sisäil­man tai epä­miel­lyt­tä­vän hajun läh­de voi olla huo­nos­ti toi­mi­va salao­ji­tus ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mä, jot­ka aiheut­ta­vat ajan mit­taan mik­ro­bi­kas­vus­toa sekä hometta. 

Toi­mi­ma­ton sade­ve­si­jär­jes­tel­mä voi­daan puo­les­taan tun­nis­taa sii­tä, että katol­ta valu­va vesi ohjau­tuu raken­nuk­sen sei­nus­tal­le, sade­ve­si­kai­vo ja pin­ta­kou­rut tul­vi­vat ja pihal­le muo­dos­tuu lam­mi­koi­ta ja/tai jää­tä. Toi­mi­vas­ta salao­ji­tuk­ses­ta ei ole hyö­tyä, jos sade­ve­si­jär­jes­tel­mä ei ole kun­nos­sa. Sik­si salao­ja­re­mon­tin yhtey­des­sä on jär­ke­vää uusia myös sade­ve­si­jär­jes­tel­mät vas­taa­maan tämän päi­vän vaatimuksia.

Tarjouspyyntölomake


  Var­si­nais-Suo­miUusi­maa

  Asiakastyytyväisyys huippuluokkaa

  Oikein teh­ty­nä salao­ja­re­mont­ti ehkäi­see kos­teus- ja sisäil­maon­gel­mia, pitää pihan kui­va­na ja nos­taa koti­si tai talo­yh­tiö­si arvoa. Nyky­ai­kai­nen salao­ja­jär­jes­tel­mä on myös help­po tar­kas­taa ja huol­taa sään­nöl­li­ses­ti. Salao­ja­re­mon­tin ajan­koh­ta voi olla myös tal­vel­la, jol­loin pihaa ei tar­vit­se myl­lä­tä kesäl­lä. Jätä salao­jat ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mä mei­dän huoleksemme.

  Asia­kas­tyy­ty­väi­syys on meil­le toi­min­nan läh­tö­koh­ta. Mei­dän remont­tim­me pysy­vät aina sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa ja bud­je­tis­sa. Hin­ta ei siis ole kos­kaan yllä­tys. Emme käy­tä ali­hank­ki­joi­ta, joten pro­jek­teis­ta vas­taa aina vain Res­ta­sa­lin omat työn­te­ki­jät. Mei­dän kans­sam­me asioi­mi­nen on help­poa ja jous­ta­vaa. Saat aina hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua ja salao­ja­re­mont­ti onnis­tuu var­mas­ti. Salao­jat Tur­ku ja lähia­lu­eet: Rai­sio, Naan­ta­li, Lie­to, Kaa­ri­na ja Salo.

  Ota mei­hin yhteyt­tä lomak­keel­la tai soi­ta nume­roon 020 733 2000. Meil­tä saat pal­ve­lun avai­met käteen -periaatteella.

  Santander ostorahoitus

  San­tan­de­rin Osto­ra­hoi­tus on kor­ti­ton rahoi­tus­tuo­te, jol­la voit hank­kia sinul­le sopi­val­la kuu­kausie­räl­lä niin pie­net kuin suu­rem­mat­kin ostok­set. Osto­ra­hoi­tus antaa sinul­le mah­dol­li­suu­den jak­sot­taa kulu­ja­si pilk­ko­mal­la suu­rem­pi ker­taos­tos pie­nem­piin eriin.

  Osto­ra­hoi­tuk­sen kiin­teän koron ja kuu­kausie­rän ansios­ta tie­dät aina etu­kä­teen, mitä han­kin­nas­ta­si mak­sat. Voit rahoit­taa han­kin­ta­si joko koko­naan tai vain osan siitä.

  Tätä on San­tan­der Osto­ra­hoi­tus
  • Kor­ti­ton rahoi­tus­tuo­te
  • Ei vakuuk­sia eikä takaa­jia
  • Lai­na­sum­ma 300 € - 40 000 €
  • Avaus­mak­su aina 0 €
  • Kiin­teä kor­ko
  • Mak­suai­kaa jopa 10 vuot­ta
  • Las­ku­tus kuu­kausit­tain tasae­ris­sä
  • Lai­nan voi mak­saa takai­sin aikai­sem­min ilman lisäkuluja

  Kuin­ka haen rahoi­tus­ta?
  Klik­kaa tau­lu­kos­ta ostok­see­si tar­vit­se­maa­si sum­maa ja täy­tä hake­mus. Hake­mus­lo­ma­ke avau­tuu uuteen selai­nik­ku­naan. Tun­nis­tau­tu­mis­ta var­ten tar­vit­set verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set tai mobii­li­var­men­teen. Luot­to­pää­tök­sen saat nopeas­ti ja pys­tyt myös alle­kir­joit­ta­maan sopi­muk­sen säh­köi­ses­ti. Ennak­ko­pää­tös kan­nat­taa hakea tar­peek­si suu­rel­le sum­mal­le, jot­ta se kat­taa han­kin­ta­si koko hin­nan. Lopul­li­nen lai­na­sum­ma vah­vis­te­taan myy­jä­liik­keen toi­mes­ta toteu­tu­neen kaup­pa­sum­man mukai­ses­ti. Ennak­ko­ha­ke­mus ei sido mihin­kään tai edel­ly­tä ostamista.

  Salaojaremonttien edelläkävijä

  Res­ta­sal Oy on salao­ja­re­mont­tien edel­lä­kä­vi­jä. Pyrim­me löy­tä­mään jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me kus­tan­nus­te­hok­kaim­man ja par­haim­man mah­dol­li­sen rat­kai­sun salao­ji­tuk­seen ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mään, laa­dus­ta tin­ki­mät­tä. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys on meil­le ykkös­asia ja sik­si toteu­tam­me salao­ja­re­mon­tin aina sovi­tus­ta aika­tau­lus­ta kiin­ni pitäen. Panos­tam­me hyvän­tuu­li­seen asia­kas­pal­ve­luun, ja yhteis­työ kans­sam­me onkin help­poa ja jous­ta­vaa. Meil­lä työt teh­dään hymys­sä suin!

  Muista hyödyntää kotitalousvähennys!

  Pyydä tarjous taloyhtiön salaojaremontista

  Pyydä tarjous omakotitalon salaojaremontista

  Tiedätkö, milloin salaojaremontti tulisi teettää?