Milloin salaojaremontti on ajankohtainen? 

Milloin salaojaremontti tulisi teettää?

Perus­tuk­siin ja raken­tei­siin pää­se­vä kos­teus on suu­rin ongel­ma­te­ki­jä ennen 2000-lukua raken­ne­tuis­sa raken­nuk­sis­sa, jois­sa on usein epä­kun­toi­set sade­ve­si­jär­jes­tel­mät ja salao­jat tai raken­nuk­sis­sa, jois­ta ne puut­tu­vat kokonaan.

Ylei­nen maan kos­teus sekä sade- ja poh­ja­ve­det pitä­vät raken­nuk­sen sok­ke­lin kos­tea­na ympä­ri vuo­den ja raken­nuk­sen kel­la­riin kerään­tyy kos­teut­ta. Kos­teus vau­rioit­taa raken­tei­ta ja aiheut­taa hait­to­ja raken­nuk­sel­le sekä sisäil­mal­le, joka puo­les­taan voi aiheut­taa asuk­kail­le ter­vey­del­li­siä vaaroja.

Ongel­mat voi­daan huo­ma­ta usein esi­mer­kik­si raken­nuk­sen sok­ke­lin hil­sei­lys­tä ja hal­kei­lus­ta. Myös tunk­kai­nen sisäil­ma tai epä­miel­lyt­tä­vä haju voi­vat vies­tiä huo­no­kun­tois­ten salao­jien ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mien aiheut­ta­mas­ta mik­ro­bi­kas­vus­tos­ta ja homeesta.

Oikein teh­ty­nä salao­ja­re­mont­ti ehkäi­see kos­teus- ja sisäil­maon­gel­mia, pitää pihan kui­va­na ja nos­taa koti­si tai talo­yh­tiö­si arvoa. Nyky­ai­kai­nen salao­ja­jär­jes­tel­mä on myös help­po tar­kas­taa ja huol­taa säännöllisesti.

Epäkuntoinen tai puuttuva salaojajärjestelmä aiheuttaa

Rakenteellisia haittoja

Kel­la­ri­ti­la kos­tuu ja aiheut­taa ala­poh­jan raken­tei­siin ja sei­niin kosteusvaurioita.

Näkyviä vaurioita

Raken­nuk­sen sok­ke­li alkaa hil­sei­le­mään ja halkeilemaan.

Terveydellisiä haittoja

Kos­teus­vau­riot huo­non­ta­vat sisäil­maa, aiheut­ta­vat epä­miel­lyt­tä­viä hajua sekä home- ja mikrobihaittoja.

Onko sinun kotisi salaojajärjestelmät remontin tarpeessa? Ota yhteyttä, niin kartoitamme remontin tarpeen puolestasi veloituksetta.

Tilaa ilmai­nen kartoitus!