Sadevesiremontit Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla

Pitäisikö sadevesijärjestelmä uusia?

Epä­kun­toi­nen sade­ve­si­jär­jes­tel­mä aiheut­taa saman­kal­tai­sia ongel­mia kuin puut­teel­li­nen salao­ji­tus­kin. Oma­ko­ti­ta­lon katol­ta valuu alas lähes 100 000 lit­raa vet­tä vuo­des­sa, ja sade­ve­si­jär­jes­tel­män teh­tä­vä­nä on ohja­ta nämä sade- ja sula­mis­ve­det pois katol­ta ja raken­nuk­sen perustuksista.

Toi­mi­mat­to­ma­na sade­ve­si­jär­jes­tel­mä kui­ten­kin pääs­tää vedet raken­nuk­seen ja sen perus­tuk­siin, jol­loin ne kär­si­vät kos­teus­vau­riois­ta. Toi­mi­ma­ton sade­ve­si­jär­jes­tel­mä voi­daan tun­nis­taa esi­mer­kik­si sii­tä, että katol­ta valu­va vesi ohjau­tuu raken­nuk­sen sei­nus­tal­le, sade­ve­si­kai­vo ja pin­ta­kou­rut tul­vi­vat ja pihal­le muo­dos­tuu lam­mi­koi­ta sekä jäätä.

Toi­mi­vas­ta salao­ji­tuk­ses­ta ei ole hyö­tyä, jos sade­ve­si­jär­jes­tel­mä ei ole kun­nos­sa. Sik­si salao­ja­re­mon­tin yhtey­des­sä on jär­ke­vää uusia myös sade­ve­si­jär­jes­tel­mät vas­taa­maan tämän päi­vän vaatimuksia. 

Olisiko aika uusia kotisi sadevesijärjestelmät?

Tilaa ilmai­nen kartoitus!