Salaojaremontit Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla

Salaojaremontit omakotitaloihin ja taloyhtiöihin

Toi­mi­mat­to­mat salao­ja­jär­jes­tel­mät ja vää­rin ohja­tut sade­ve­det ovat var­sin ylei­nen ongel­ma eten­kin ennen 2000-lukua raken­ne­tuis­sa kiin­teis­töis­sä. Ne aiheut­ta­vat mer­kit­tä­viä hait­to­ja sekä oma­ko­ti­ta­loil­le että muil­le raken­nuk­sil­le. Res­ta­sal toteut­taa salao­ja­re­mon­tit ammat­ti­tai­dol­la ja kym­me­nen vuo­den koke­muk­sel­la oma­ko­ti­ta­loi­hin ja talo­yh­tiöi­hin Var­si­nais-Suo­men ja Uuden­maan alu­eel­la. Tar­joam­me kai­kil­le asiak­kail­lem­me ilmai­sen salao­ja­kar­toi­tuk­sen, jos­sa sel­vi­täm­me raken­nuk­sen ja ton­tin salao­jien ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mien tämän het­ki­sen kun­non, kor­jaus­tar­peet, aika­tau­lu- ja kus­tan­nusar­vion. Ota yhteyt­tä ja tilaa salao­ja­re­mont­ti oma­ko­ti­ta­loo­si tai talo­yh­ti­öö­si avai­met käteen -periaatteella.

Tarjouspyyntölomake


  Var­si­nais-Suo­miUusi­maa

  Tarjouspyyntölomake


   Var­si­nais-Suo­miUusi­maa

   Salaojaremontit omakotitaloihin ja taloyhtiöihin

   Toi­mi­mat­to­mat salao­ja­jär­jes­tel­mät ja vää­rin ohja­tut sade­ve­det ovat var­sin ylei­nen ongel­ma eten­kin ennen 2000-lukua raken­ne­tuis­sa kiin­teis­töis­sä. Ne aiheut­ta­vat mer­kit­tä­viä hait­to­ja sekä oma­ko­ti­ta­loil­le että muil­le raken­nuk­sil­le. Res­ta­sal toteut­taa salao­ja­re­mon­tit ammat­ti­tai­dol­la ja kym­me­nen vuo­den koke­muk­sel­la oma­ko­ti­ta­loi­hin ja talo­yh­tiöi­hin Var­si­nais-Suo­men ja Uuden­maan alu­eel­la. Tar­joam­me kai­kil­le asiak­kail­lem­me ilmai­sen salao­ja­kar­toi­tuk­sen, jos­sa sel­vi­täm­me raken­nuk­sen ja ton­tin salao­jien ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mien tämän het­ki­sen kun­non, kor­jaus­tar­peet, aika­tau­lu- ja kus­tan­nusar­vion. Ota yhteyt­tä ja tilaa salao­ja­re­mont­ti oma­ko­ti­ta­loo­si tai talo­yh­ti­öö­si avai­met käteen -periaatteella.

   Puutteellisen ja toimimattoman salaojituksen ja sadevesijärjestelmän aiheuttamat ongelmat

   • Perus­tus­ten ja kel­la­ri­ti­lo­jen kosteus
   • Sei­nien kosteusvauriot
   • Sok­ke­lin kos­teus, hil­sei­ly ja halkeilu
   • Kalk­keu­mat raken­nuk­sen kivijalassa
   • Tunk­kai­nen sisäilma
   • Epä­miel­lyt­tä­vä haju sisätiloissa
   • Home­kas­vus­tot ja nii­den aiheut­ta­mat terveysongelmat
   • Tul­vi­vat sade­ve­si­kai­vot ja pintakourut
   • Lam­mi­kot pihalla
   • Jää­ty­vät kulkuväylät
   • Kär­si­vät pihaistutukset

   Miksi salaojaremontti kannattaa teettää ammattilaisella?

   • Kiin­teis­tön eli­ni­kä pite­nee vuosikymmenillä
   • Kiin­teis­tön arvo nousee
   • Asuin­tur­val­li­suus lisääntyy
   • Poh­ja- ja sade­ve­det ohjau­tu­vat jat­kos­sa oike­aan paikkaan
   • Raken­nus pysyy kuivana
   • Raken­nuk­sen sisäil­ma paranee
   • Piha- ja kul­ku­väy­lät pysy­vät kui­vi­na ja turvallisina
   • Salao­ja­re­mon­tin yhtey­des­sä teh­dyn oikeaop­pi­sen läm­mö­ne­ris­tyk­sen ansios­ta sääs­tät­te lämmityskustannuksissa

   Salaojaremontti vaiheittain

   Huo­lel­li­nen suun­nit­te­lu ja laa­du­kas toteu­tus ovat onnis­tu­neen remon­tin edel­ly­tyk­siä. Tutus­tu Res­ta­sa­lin salao­ja- ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mä­re­mon­tin kul­kuun aina suun­nit­te­lus­ta lopputarkastukseen

   Suunnittelu

   Kun tilaat ilmai­sen salao­ja­kar­toi­tuk­sen, sel­vi­täm­me salao­ja­re­mont­ti­si tar­peen ja koti­si tämän­het­kis­ten sade- ja salao­ja­jär­jes­tel­mien kun­non – veloituksetta.

   Tarjous

   Kar­toi­tuk­sen poh­jal­ta annam­me sinul­le kir­jal­li­sen tar­jouk­sen salao­ja­re­mont­ti­si kus­tan­nuk­sis­ta. Saat tar­jouk­sen ohes­sa alus­ta­van aikataulun.

   Kirjallinen sopimus

   Tar­jouk­sen poh­jal­ta teem­me yhdes­sä pitä­vän kir­jal­li­sen sopi­muk­sen salao­ja­re­mon­tis­ta­si. Sopi­muk­ses­sa on eri­tel­ty­nä kaik­ki remont­tiin sisäl­ty­vä työ.

   Salaoja- ja sadevesijärjestelmäremontti

   Alan ammat­ti­lai­set suo­rit­ta­vat remon­tin alus­ta lop­puun saak­ka huo­lel­li­ses­ti ja ainoas­taan laa­duk­kai­ta mate­ri­aa­le­ja käyt­täen. Pidäm­me sinut ajan tasal­la ura­kan edistyessä.

   Loppusiivous

   Kun uusi sade- ja salao­ja­jär­jes­tel­mä on asen­net­tu ja täy­sin val­mis, teem­me huo­lel­li­sen lop­pusii­vouk­sen ja huo­leh­dim­me raken­nus­jät­tei­den asian­mu­kai­ses­ta lajit­te­lus­ta ja jatkokäsittelystä.

   Lopputarkastus

   Ennen koh­teen luo­vu­tus­ta tar­kis­tam­me työn­jäl­jen vie­lä yhdes­sä sinun kanssasi.

   Takuu

   Saat takuul­la toi­mi­van sade- ja salao­ja­jär­jes­tel­män vuo­si­kym­me­nik­si eteen­päin. Me luo­tam­me osaa­mi­seem­me sata­pro­sent­ti­ses­ti ja sik­si lupaam­me 2 vuo­den takuun työl­lem­me sekä mate­ri­aa­li­va­lin­nois­ta riip­puen 5–15 vuo­den takuun käyt­tä­mil­lem­me tarvikkeille.

   Omakotitalon ja taloyhtiön toimivat salaojaratkaisut

   Oikein asen­ne­tut ja toi­mi­vat oma­ko­ti­ta­lo­jen ja talo­yh­tiöi­den salao­ja- ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mät ohjaa­vat maan kapil­laa­ri­sen eli ylös­päin nouse­van kos­teu­den, maas­sa liik­ku­van veden sekä katol­ta tule­van sade- ja sula­mis­ve­den hal­li­tus­ti pois­päin raken­nuk­sen perus­tuk­sis­ta. Salao­ja­jär­jes­tel­mä koos­tuu salao­ja­put­kis­ta, tar­kas­tus­kai­vois­ta, kokoo­ja­kai­vos­ta ja pois­to­put­kes­ta. Sade­ve­si­jär­jes­tel­mä puo­les­taan koos­tuu raken­nuk­sen katol­la ole­vis­ta vesi­kou­ruis­ta ja katol­ta alas joh­ta­vis­ta syök­sy­tor­vis­ta sekä maas­sa ole­vis­ta rän­ni­kai­vois­ta ja sadevesiviemäreistä.

   Toi­mi­van salao­ja­rat­kai­sun tär­kein teh­tä­vä on pitää raken­nuk­sen perus­tuk­set ja sok­ke­li kui­va­na sekä hen­git­tä­vä­nä. Kun­nol­li­nen salao­ja­jär­jes­tel­mä estää kos­teu­den pää­syn raken­nuk­sen perus­tuk­siin ja sei­niin sekä ehkäi­see kos­teu­den aiheut­ta­mia vahin­ko­ja, kuten raken­tei­den vau­rioi­tu­mis­ta, lahoa­mis­ta, home- ja mik­ro­bi­kas­vus­to­jen syn­tyä ja sisäilmaongelmia.

   Salaojaremontin hyödyt

   Salao­ja­re­mon­tin tär­kein tavoi­te on sok­ke­lin kui­vat­ta­mi­nen, sok­ke­lin hen­git­tä­vyy­den var­mis­ta­mi­nen sekä sade- ja sula­mis­ve­sien ohjaa­mi­nen oike­aan paik­kaan. Remon­toi­mal­la salao­jat ennal­taeh­käis­tään kos­teu­den pää­sy sok­ke­lin kaut­ta kodin raken­tei­siin sekä kos­teu­den aiheut­ta­mat raken­teel­li­set ja sisäil­maan vai­kut­ta­vat ongel­mat. Toi­mi­van salao­ja­jär­jes­tel­män edel­ly­tyk­se­nä on niin ikään toi­mi­va sade­ve­si­jär­jes­tel­mä. Sik­si salao­ja­re­mon­tin yhtey­des­sä on aina syy­tä päi­vit­tää myös sade­ve­si­jär­jes­tel­mät vas­taa­maan nyky­ai­kai­sia vaa­ti­muk­sia. Oikein toteu­tet­tu salao­ja­re­mont­ti takaa moit­teet­ta toi­mi­van ja help­po­hoi­toi­sen salao­ja­jär­jes­tel­män vuo­si­kym­me­nik­si eteenpäin.